proiecteFSE.jpg
Titlul proiectului : Consiliere si pregatire practica pentru primul loc de munca" ID Proiect: POSDRU/161/2.1/G/139191POSDRU139191_1.png
POSDRU139191_2.png
POSDRU139191_Grafic_practica.png

afis_CONCURS_139191_versiunea_4.png

REGULAMENT DE ORGANIZARE A CONCURSULUI “PRACTICA ALTFEL”
DESFASURAT IN CADRUL PROIECTULUI POSDRU/161/2.1/G/139191 CU TITLUL
”CONSILIERE SI PREGATIRE PRACTICA PENTRU PRIMUL LOC DE MUNCA”
POSDRU139191_PracticaLaAgent_1.png
POSDRU139191_PracticaLaAgent_2.pngRaport_Foto_Practica_Altfel.png
Raport_Foto_Practica_Altfel_Olanda.png


Titlul proiectului:Program de asistenţă antreprenorială pentru elevi
ID Proiect: POSDRU/175/2.1/S/151910POSDRU-175-2.1-S-151910.jpg

proiect POSDRU 1519100001.jpg


proiect POSDRU 1519100002.jpg
proiect POSDRU 1519100003.jpg
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritara 2. Domeniul Major de intervenție 2.1.

Titlul proiectului: Tranzitia de la scoala la viata activa prin promovarea dezvoltarii profesionale si a aptitudinilor practice la locul de munca
ID Proiect: POSDRU/22/2.1/G/31320

http://www.practicaautoeuropeana.ro/
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritara 2. Domeniul major de intervenție 2.3.


Titlul Proiectului:Calificare profesionala - Garantia succesului economic
ID Contract: POSDRU/24/2.3/G/33475

http://www.calificariautoeuropene.ro/
Proiecte POSDRU Prima-TV (22mai 2011):
http://www.primatv.ro/stiri-focus/fonduri-pentru-meserie.html
Anunt selectie parteneri proiect POSDRU - DMI 2.1


ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI

entități private, pentru proiectele finanțate din fonduri structurale nerambursabile
În conformitate cu prevederile O.U. G. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin OMFP 2548/2009, si OMEN 4180/2013,

Colegiul Tehnic ,,Iuliu Maniu’’ BUCURESTI anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor în vederea depunerii unei cereri de finantare pe Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Domeniul Major de Interventie DMI 2.1

Condiţii generale de eligibilitate

Organizatie cu personalitate juridică din România (exclusiv Persoane Fizice Autorizate, întreprinderi individuale sau echivalent). Organizatia trebuie să NU se afle în situaţiile de excludere prevăzute în cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea solicitanţilor din Ghidul conditii generale.
Conţinutul dosarului de participare

A. Documente de functionare a entitatii:

(1) Statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care se face dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea acelor activităţi solicitate şi cuprinse în anunţul de selecţie;

(2) Certificatul de înregistrare fiscală.

(3) Declaraţie pe proprie răspundere privind numărul mediu de angajaţi în ultimii 2 ani.
B. Documente specifice:

(1) Declaraţie pe propria răspundere (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal) prin care îşi asumă angajamentul de a asigura resursele financiare şi umane necesare în implementarea proiectului, pe toată durata de implementare a proiectului;

(2) Scrisoare de intenţie (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal);

(3) Documente relevante, care să ateste capacitatea entității private de a implementa activitățile din proiect pentru care va fi selectată;

(4) Fişa Partenerului completată cu informatiile necesare pentru inscrierea partenerului in sistemul informatic Actionweb (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal);

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului urmareste cresterea aptitudinilor si competentelor antreprenoriale prin furnizarea de servicii de asistenta si consultanta pentru afaceri in vederea infiintarii de firme de exercitiu de catre elevii ISCED 3, dar si cresterea gradului participarii elevilor din ani terminali la viata activa prin furnizarea serviciilor de consiliere si orientare in cariera.
Prin obiectivele si activitatile sale proiectul are o abordare integrata asupra problematicii insertiei tinerilor pe piata fortei de munca.
Pe de o parte prin activitati de informare si consiliere in cariera, dar si asistenta si consultanta antreprenoriala prin care se urmareste constientizarea grupului tinta de beneficiile integrarii cat mai rapide pe piata fortei de munca si de instrumentele existente la indemana acestora.
Pe de alta parte se urmareste o sensibilizare a actorilor de pe piata fortei de munca in ceea ce priveste fenomenul privind somajul ridicat in randul tinerilor intre 16 si 24 ani prin campanii de constientizare adresate acestora.
Proiectul nostru contribuie la prin obiectivele si activitatile propuse la sprijinirea elevilor in dezvoltarea cunostintelor si aptitudinilor necesare in procesul de insertie pe piata muncii.
Activitatile principale ale proiectului sunt urmatoarele:

A1 Managementul proiectului, achizitii, audit, expertiza contabila

A2 Informare si promovare proiect
A3 Inregistrarea grupului tinta si furnizarea serviciilor de consiliere si orientare profesională, inclusiv construirea de instrumente
A4.Sprijin pentru infiintarea si dezvoltarea firmelor de exercitiu
A5. Sprijin pentru organizarea unui targ si a unui eveniment de premiere dedicate firmelor de exercitiu

A6 Organizarea de mese rotunde pentru realizarea de parteneriate intre licee/colegii si mediul de afaceri, institutii, in vederea facilitarii tranzitiei elevilor de la scoala la viata active
Partenerii vor fi implicaţi in urmatoarele aspecte prezentate mai jos:
  • Implementarea proiectului
  • Furnizare de expertiză, resurse umane şi materiale
Principalele activitati in care va fi implicat partenerul de proiect:
  • Activităţi de management
  • Informare şi promovare proiect
  • Inregistrare grup tinta , servicii consiliere, orientare profesionala
  • Sprijin pentru infiintarea si dezvoltarea firmelor de exercitiu
  • Sprijin pentru organizarea unui targ si a unui eveniment de consiliere si orientare profesionala
  • Organizarea de mese rotunde pentru realizarea de parteneriate intre licee/colegii si mediul de afeceri, institutii
Organizatiile interesate să participe la selecţie vor depune Fişa Partenerului completată şi Scrisoarea de intenţie, cu menţiunea: “Pentru selecţia de parteneri POSDRU 2.1” la sediul Colegiului Iuliu Maniu,Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 381-391, sector 6 , in format PDF si semnate de reprezentantii legali, până la data de 17.11.2014, orele 14:00.

Informatii suplimentare puteti obtine la urmatoarele numere:

Telefoane :- secretariat corp A: 0371.153.538; - secretariat corp B: 0371.153.537;

- secretar sef: 0371.153.539; Fax : 0372.001.976; Email: liceu_iuliumaniu@yahoo.com

Propunerile de parteneriat eligibile vor fi analizate şi selectate de catre comisia de evaluare numită în acest sens de catre managementul unitatii. Partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în fişa partenerului. Lista finală a partenerilor selectaţi va fi publicată prin afisare la Colegiul iuliu Maniu.


Documente model :

1. Model Scrisoare de intentieSCRISOARE DE INTENŢIE

pentru participarea ca partener

în cadrul proiectului POSDRU DMI 2.1 Strategic

ce urmează a fi depus de Colegiul Tehnic „ Iuliu Maniu ” Bucuresti
În urma anunţului dumneavoastră privind încheierea unor Acorduri de Parteneriatcu entităţi de drept privat, în vederea depunerii cererilor de finanţare pe Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Domeniul Major de Intervenţie (DMI): 2.1 ne exprimăm intenţia de a participa ca partener în cadrul unui proiect alături de organizaţia dumneavoastră.

.......... se încadrează în categoriile de parteneri eligibili pentru DMI 2.1 Strategic, respectiv ONG-uri.

De asemenea, organizaţia noastră are experienţă în domeniul proiectului, dispune de personal specializat şi de resurse materiale pentru implementarea activităţilor unui proiect POSDRU.

Prezentăm succint profilul organizaţiei:

.............................

Referitor la prezenta propunere de proiect, precizam ca ................. se va implica in urmatoarele activitati principale:

………………………

Având în vedere cele prezentate, considerăm că organizaţia noastră poate deveni partener în cadrul proiectului POSDRU ce urmează a fi depus de Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu ”Bucuresti


La prezenta scrisoare de intentie anexam urmatoarele documente:
1. Fisa de informatii (original)
Data,Reprezentant legal,Presedinte

Semnatura si stampila


2. Model fisa de informatii


FISA DE INFORMATII

|||| Profilul meu

Denumire organizaţie

Adresă poştă electronică

Cod de înregistrare fiscală

Număr de înregistrare în registrul comerţului

Anul înfiinţării

Adresa poştală

Cod

Localitate

Judeţele

Regiune

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor

TIPUL SOLICITANTULUI
Tipul solicitantului/partenerului
partener
REPREZENTANTUL LEGAL
Prenume şi Nume

Funcţie

Număr de telefon

Număr de fax

Adresă poştă electronică

Document de identitate

Emis de

La data de

ACORDUL PRIVIND UTILIZAREA DATELOR
Sunt de acord ca datele cuprinse în prezenta înregistrare şi în formularele referitoare la aplicant şi la proiect să fie utilizate în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare
DA
ALTE INFORMAŢII
(*)Anul n - 3

Cifra de afaceri/venituri totale

Nr. mediu angajati

Profit + / Pierdere -

Anul n*-2

Cifra de afaceri/venituri totale

Nr. mediu angajati

Profit + / Pierdere -

Anul n*-1

Cifra de afaceri/venituri totale

Nr. mediu angajati

Profit + / Pierdere -

Aţi beneficiat de asistenţă nerambursabilă din fonduri publice sau de împrumut din partea Institutelor Financiare Internaţionale în ultimii 3 ani, relevantă pentru domeniul proiectului?

Proiect 1

Titlul proiectului (conform contractului de finanţare)

ID-ul proiectului (acordat de instituţia finanţatoare)

Calitatea avuta in cadrul proiectului (solicitant sau partner)

Obiectivul proiectului

Stadiul implementarii proiectului

Rezultatele parţiale sau finale ale proiectului

Valoarea totala a proiectului

Sursa de finanţare (bugetul de stat, local, surse externe nerambursabile, surse externe rambursabile, etc)

Numele instituţiei finanţatoare

Valoarea angajata in proiect

Proiect 2

Titlul proiectului (conform contractului de finanţare)

ID-ul proiectului (acordat de instituţia finanţatoare)

Calitatea avuta in cadrul proiectului (solicitant sau partner)

Obiectivul proiectului

Stadiul implementarii proiectului

Rezultatele parţiale sau finale ale proiectului

Valoarea totala a proiectului

Sursa de finanţare (bugetul de stat, local, surse externe nerambursabile, surse externe rambursabile, etc)

Numele instituţiei finanţatoare

Valoarea angajata in proiect

Proiect 3

Titlul proiectului (conform contractului de finanţare)

ID-ul proiectului (acordat de instituţia finanţatoare)

Calitatea avuta in cadrul proiectului (solicitant sau partner)

Obiectivul proiectului

Stadiul implementarii proiectului

Rezultatele parţiale sau finale ale proiectului

Valoarea totala a proiectului

Sursa de finanţare (bugetul de stat, local, surse externe nerambursabile, surse externe rambursabile, etc)

Numele instituţiei finanţatoare

Valoarea angajata in proiect


Partenerii
DATELE DE CONTACT ALE PERSOANEI DESEMNATE PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI
Prenume şi Nume

Funcţie

Număr de telefon

Număr de fax

Adresă poştă electronică

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE
LOCAŢIA PROIECTULUI (mentionati aria unde puteti desfasura activitati)
Ţara
Romania
Regiunile
Sud-Vest si Bucuresti-Ilfov
Judeţele
Bucuresti, Mehedinti, Gorj, Dolj, Olt, Valcea
Altele

SCURTA DESCRIERE A ORGANIZATIEI
Va rugam sa descrieti momentele importante din activitatea organizatiei dvs. (misiune, obiective, activitati, expertiza, etc.)Resursele alocate şi achiziţii de bunuri, servicii şi lucrări necesare pentru implementarea proiectului

Resurse umane necesare implementarii proiectuluiVa rugam sa enumerati activitatile pe care le puteti realiza in cadrul proiectului